Etusivulle

              Tuisku-Camenaeus sukuseura r.y:n säännöt

Me allekirjoittaneet olemme laatineet uudet säännöt Tuisku-Camenaeus sukuseura ry:lle.
Säännöt korvaavat aikaisemmat, 22.10.1985 Oikeusministeriön hyväksymät Luhtikylän Tuiskun sukuyhdistys r.y.:n säännöt.
Sukuyhdistyksen nimenmuutos Tuisku-Camenaeus sukuseura r.y.:ksi on rekisteröity 23.09.1996 Yhdistysrekisteriin.
Nämä säännöt on Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 15.12.2017.

  

1§   NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Tuisku-Camenaeus sukuseura ry ja sen kotipaikka on Orimattilan kunta.
Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura.2 §   TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT 

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Tuisku-Camenaeus suvun vaiheita ja historiaa,
vaalia niihin liittyviä perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä
tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja
muita niihin verrattavia tilaisuuksia, suorittaa ja tukee suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa,
kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa,
harjoittaa sukuseuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa,
toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- ja kylä-yhdistysten sekä
muiden tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja
lahjoitettua omaisuutta sekä avustuksia, perustaa sukututkimus- ja muita
rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia.
Sukuseura voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä. 

Sukuseura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuottaminen jäsenilleen.

3 §  JÄSENET

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä ilman ikärajaa jokainen henkilö,
joka isän tai äidin puolelta polveutuu Ylisen Hollolan kruununvoudin,
rykmentinkirjuri Henrik Hannunpoika Tuiskun ja tämän vaimon Beata Söyringintytär Camenaean jälkeläisistä tai
on tämän puoliso.Jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö,
joka haluaa tukea sukuseuran tarkoitusta ja toimintaa.

 Jäsenet hyväksyy hakemuksesta sukuseuran hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai -jäseneksi voidaan hallituksen esityksestä sukuseuran sääntömääräisessä
sukukokouksessa kutsua henkilö,joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 §  JÄSENEN EROAMINEN ja EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle taisen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta sukuseuran sääntömääräisessä sukukokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta
viimeksi kuluneelta kolmelta (3) kalenterivuodelta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset,
joihin hän on sukuseuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai
sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tai
ei enää täytä laissa taikka sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 §  JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sääntömääräinen sukukokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

6 §  HALLITUS 

  Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu sääntömääräisessä sukukokouksessa valitut puheenjohtaja ja

vähintään kahdeksan (8) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Hallituksen toimikausi on sääntömääräisten
sukukokousten välinen aika eli kolme (3) vuotta. Hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen.

 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä
voi perustaa tarpeellisia toimikuntia tai neuvoa-antavia elimiä.

 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 Sukuseuran hallitus pitää sukuseuran jäsenluetteloa.

  7 § SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Sukuseuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


8 § TILIKAUSI ja TOIMINNANTARKASTUS

Sukuseuran tilikausi on 1.1. - 31.12. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja

hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen varsinaista sukukokousta.
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen sukukokousta hallitukselle.


9 § SUKUSEURAN KOKOUKSET

Sukuseuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai sukukokouksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

 Sukuseuran sääntömääräinen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun sukuseuran sukukokous niin päättää tai
kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10)
sukuseuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta, erityisesti ilmoitettua asiaa varten, kirjallisesti vaatii.
Sukukokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Sukuseuran sukukokouksessa on jokaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.
Sukukokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.


  10 § SUKUSEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

   Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta

ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sanomalehdessä, sukuseuran omassa lehdessä,
sähköpostitse tai muulla sähköisellä viestintätavalla, joka tavoittaa sukuseuran jäsenet.

 
11 § SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS

Sukuseuran sääntömääräisessä sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus.

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. esitetään edelliset tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajan lausunnot.

6. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi.
Jäsenmaksu päätetään kolmelle (3) seuraavalle täydelle vuodelle,
jolloin sukukokousvuodelle ei tule osin takautuvaa jäsenmaksua.
Samoin toiminta- ja taloussuunnitelmat vahvistetaan seuraaville kolmelle (3) täydelle kalenterivuodelle.

8. päätetään hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärästä.

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi.

10. valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi.

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksenkäsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN ja SUKUSEURAN PURKAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja sukuseuran purkamisesta on tehtävä sukuseuran sukukokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)

 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskevan asian esillä olosta.

 Sukuseuran purkautuessa yhdistyksen viimeinen kokous päättää miten jäljelle jäävä omaisuus käytetään sukuseuratoiminnan tai
sukuseuran arvojen vaalimisen hyväksi. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Sääntöjä muutettaessa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

   13 § YHDISTYSLAIN NOUDATTAMINEN

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia määräyksiä.


Lahti 5.8.2017

 

Tuisku-Camenaeus sukuseura r.y., hallitusSäännöt pdf-tiedostona

VANHAT Säännöt pdf-tiedostona