Etusivulle

              Luhtikylän Tuiskun sukuyhdistys r.y:n säännöt
  
1§   NIMI JA KOTIPAIKKA 

 Yhdistyksen nimi on Luhtikylän Tuiskun sukuyhdistys r.y, kotipaikka  Orimattilan kunta ja toimialue koko maa.
 Yhdistystä kutsutaan jäljempänä  sukuseuraksi tai seuraksi. 

2 §   TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

 Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun  perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.  Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään  - järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,- keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,  - selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä  saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,  - harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä  - pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.  

3 §  JÄSENET 

 Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka  isän tai äidin puolelta polveutuu Ylisen Hollolan kruununvoudin, rykmentinkirjuri  Henrik Hannunpoika Tuiskun ja tämän vaimon Beata Söyringintytär Camenaean  jälkeläisistä tai joka on liittynyt sukuun avioliiton kautta. Yhdistys voi varsinaisessa kokouksessaan kutsua hallituksen esityksestä kunniajäseniksi henkilöitä, jotka erikoisen ansiokkaasti ovat edistäneet tai tukeneet seuran  tarkoitusperien mukaista toimintaa.  Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää  jäseneksi ottamisesta.
   Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran  hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksessa  pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen  jäsenmaksun suuruudesta päättää varsinainen sukukokous.
 Kunniajäseniltä ei  peritä jäsenmaksua.

4 §  HALLITUS 

 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu seuran varsinaisessa kokouksessa valitut puheenjohtaja,
 viisi (5) varsinaista jäsentä ja kaksi (2)  varajäsentä. 
 Hallituksen jäsenten toimikausi on kuusi vuotta. Erovuorossa on jokaisessa  varsinaisessa kokouksessa,
 joita pidetään joka kolmas vuosi, puolet, siis  puheenjohtajasta ja jäsenistä kolme ja yksi varajäsen.
 Erovuoroisuus määrätään  ensimmäisen kerran arvalla. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.
 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai muista  seuran jäsenistä sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt,  kuten sukututkijat.
  Hallitus voi keskuudestaan tai muista seuran jäsenistä asettaa valiokuntia  erityisen tehtävän hoitamista varten. 
 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan vara- puheenjohtajan kutsusta,
 kun he katsovat olevan aihetta tai kun vähintään 3  hallituksen jäsentä sitä vaatii.
  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on läsnä. Asiat  ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee  puheenjohtajan kanta, vaaleissa arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä  pöytäkirjaa.
 
5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 Yhdistyksen nimen kirjoittavat sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,  jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § TILIT
 
 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja  hallituksen kokousten pöytäkirjat on annettava tilintarkastajille
viimeistään  jokaisen vuoden helmikuun 15. päivänä ja tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen  lausuntonsa hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.
 
7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
 
 Sukuseuran varsinaiset ja muut kokoukset kutsuu koolle hallitus  varsinaisessa kokouksessa määrätyllä tavalla.
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 30 päivää ennen kokousta joko lähettämällä kirjallinen
 kutsu jokaiselle  jäsenelle tai julkaisemalla kutsu kahdessa lehdessä, joista toisen on oltava  pääkaupungissa ilmestyvä ja
 toisen yleisesti Orimattilaan leviävä ja  jommankumman tulee olla sanomalehti.
 
8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 Yhdistyksen vaalikokous on varsinainen kokous, joka pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä aikana kesäaikaan,
 viimeistään syyskuun 30. päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
 kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti  ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä 45 päivän  kuluessa vaatimuksen esittämisestä.Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
 Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
 Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee  päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9 § VUOSIKOKOUS

 Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan  tarkistajaa ja ääntenlaskijaa.
Kokouksessa todetaan sen laillisuus. Varsinaisessa  kokouksessa päätetään seuraavista asioista: 
 1) hyväksytään edellisen toimintakauden toimintakertomus                          
2)  hyväksytään edellisen toimintakauden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 
 3)  vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
4)  valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
 5)  valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen kalenterivuoden ja
 seuraavan toimintakauden tilejä ja  seuran hallintoa 
 6)  päätetään alkaneen kalenterivuoden jäsenmaksun suuruus sekä kahden seuraavan vuoden jäsenmaksuista, sekä 
 7)  päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista .
Mikäli yhdistyksen  jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi,
on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 
 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN   PURKAMINEN 

 Päätökset yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta  tehdään kahdessa sukuseuran perättäisessä kokouksessa,
 joista toinen on varsinainen kokous. Molemmat kokoukset yhdistyksen hallitus kutsuu koolle  näiden sääntöjen 7 §:ssä määrätyllä tavalla.
 Sääntöjen muutokseen riittää yksinkertainen ääntenenemmistö ja siitä  päätetään kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyissä kokouksissa,
joista toinen tulee olla varsinainen  kokous (vuosikokous). Yhdistyksen purkamispäätökseen vaaditaan kolme neljäsosan (3/4) ääntenenemmistö.
 Purkamisasiaa käsittelevä uusintakokous pidetään aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua edellisestä kokouksesta ja
  purku on siinä päätettävä samoin kolme neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.
  Yhdistyksen purkautuessa on yksinkertaisella ääntenenemmistöllä päätettävä  sen rahavarojen käytöstä siten,
 että ne tulevat joko Orimattilan kunnan tai  Orimattilan seurakunnan hyväksi purkautumiskokouksessa lähemmin  määrättävällä tavalla.
 Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävä asia, sääntöjen muuttaminen tai  yhdistyksen purkaminen.
 Oikeusministeriö on hyväksynyt tämän yhdistyksen merkittäväksi yhdistys- rekisteriin 22.10.1985. 


Yhdistyksen nimi on 5.8.1990 ja 4.8.1991 pidettyjen sukukokousten päätöksillä muutettu muotoon Tuisku-Camenaeus Sukuseura ry
  

Säännöt pdf-tiedostona