Etusivulle

              Tuisku-Camenaeus sukuseura r.y:n säännöt

Me allekirjoittaneet olemme laatineet uudet säännöt Tuisku-Camenaeus
sukuseura ry:lle. Säännöt korvaavat aikaisemmat, 22.10.1985
Oikeusministeriön hyväksymät Luhtikylän Tuiskun sukuyhdistys r.y.:n säännöt.
Sukuyhdistyksen nimenmuutos Tuisku-Camenaeus sukuseura r.y.:ksi on
rekisteröity 23.09.1996 Yhdistysrekisteriin. Nämä säännöt on Patentti- ja
rekisterihallitus hyväksynyt 29.12.2023.

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Tuisku-Camenaeus sukuseura ry ja sen kotipaikka on
Orimattilan kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä
sukuseura.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Tuisku-Camenaeus suvun vaiheita ja
historiaa, vaalia niihin liittyviä perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta
suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä
tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan järjestää
sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,
suorittaa ja tukee suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa, kerää ja
arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa,
harjoittaa sukuseuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa,
toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- ja kylä-yhdistysten
sekä muiden tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten
yhteistyötahojen kanssa.
Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja
lahjoitettua omaisuutta sekä avustuksia, perustaa sukututkimus- ja muita
rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia.
Sukuseura voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.
Sukuseura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen
hyödyn tai voiton tuottaminen jäsenilleen.

3 § Jäsenet
Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä ilman ikärajaa jokainen henkilö, joka
isän tai äidin puolelta polveutuu Ylisen Hollolan kruununvoudin, rykmentinkirjuri
Henrik Hannunpoika Tuiskun ja tämän vaimon Beata Söyringintytär Camenaean
jälkeläisistä tai on tämän puoliso. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu
yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea sukuseuran
tarkoitusta ja toimintaa.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta sukuseuran hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi
tai -jäseneksi voidaan hallituksen esityksestä sukuseuran sääntömääräisessä
sukukokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut
yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta sukuseuran
sääntömääräisessä sukukokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta viimeksi kuluneelta yhdeltä (1) kalenterivuodelta
tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on sukuseuraan
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut sitä tai ei enää täytä laissa taikka sukuseuran
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
sääntömääräinen sukukokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

6 § Hallitus
Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu sääntömääräisessä
sukukokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8) ja enintään
kaksitoista (12) jäsentä. Hallituksen toimikausi on sääntömääräisten
sukukokousten välinen aika eli kolme (3) vuotta. Hallituksen jäsen voidaan
valita uudelleen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan
tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt
sekä voi perustaa tarpeellisia toimikuntia tai neuvoa-antavia elimiä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Sukuseuran hallitus pitää sukuseuran jäsenluetteloa.

7 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen
Sukuseuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus
Sukuseuran tilikausi on 1.1. - 31.12. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään
yhtä (1) kuukautta ennen varsinaista sukukokousta. Toiminnantarkastajan tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen sukukokousta
hallitukselle
.
9 § Sukuseuran kokoukset
Sukuseuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai sukukokouksen niin
päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana.
Sukuseuran sääntömääräinen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi
hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun
sukuseuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) sukuseuran
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta, erityisesti ilmoitettua asiaa varten,
kirjallisesti vaatii. Sukukokous on pidettävä kuudenkymmenen (60)
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.
Sukuseuran sukukokouksessa on jokaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenellä yksi ääni. Sukukokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä
ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle viimeistään
kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä,
sanomalehdessä, sukuseuran omassa lehdessä, sähköpostitse tai muulla
sähköisellä viestintätavalla, joka tavoittaa sukuseuran jäsenet.

11 § Sääntömääräinen sukukokous
Sukuseuran sääntömääräisessä sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus.
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. esitetään edelliset tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajan
lausunnot.
6. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi. Jäsenmaksu päätetään
kolmelle (3) seuraavalle täydelle vuodelle, jolloin sukukokousvuodelle ei tule
osin takautuvaa jäsenmaksua. Samoin toiminta- ja taloussuunnitelmat
vahvistetaan seuraaville kolmelle (3) täydelle kalenterivuodelle.
8. päätetään hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärästä.
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi.
10. valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi.
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja sukuseuran purkamisesta on tehtävä
sukuseuran sukukokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai
seuran purkamista koskevan asian esillä olosta.
Sukuseuran purkautuessa yhdistyksen viimeinen kokous päättää miten jäljelle
jäävä omaisuus käytetään sukuseuratoiminnan tai sukuseuran arvojen
vaalimisen hyväksi. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan
tarkoitukseen.
Sääntöjä muutettaessa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

13 § Yhdistyslain noudattaminen
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia määräyksiä.
Hollola 9.9.2023
Tuisku-Camenaeus sukuseura r.y., hallitus

Paula Mäkelä Pauli Helén Pirjo Julin
Jaakko Kerppilä Pirkko Kärppä Virve Laaksonen
Teemu Riihelä Juha Räsänen Mervi Valtanen

 

Tuisku-Camenaeus sukuseura r.y., hallitusSäännöt pdf-tiedostona

VANHAT Säännöt pdf-tiedostona